HP sine refleksjoner om Helse-IT som innspill til Høyre-Frp regjeringen

Vi har en tydelig demografisk utvikling, et økende antall kronikere og mennesker med livsstilssykdommer som gjør det vanskelig å møte økende kapasitetskrav i helsesektoren med flere ansatte.

Denne kapasitetsøkningen må komme gjennom økt effektivitet.  IKT er et viktig verktøy for å oppnå økt effektivitet.

 

Regjeringerklæringen fra 7. oktober adresserer disse muligheter med følgende formulering:

"Øke satsingen på velferdsteknologi" og "sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene." Dessuten skal de "bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett."

 

 

hp-helse_0000_G432296082005_JPGHighres.jpg

 

Her er HP’s innspill til Høyre-Frp regjeringen:

 

Organisering, kompetanse og infrastruktur

Helsesektoren må få på plass en grunnleggende infrastruktur og en felles kommunikasjonsarena som et sikkert og robust fundament for samhandling og informasjonsutveksling mellom alle aktører.  Denne kommunikasjonsarena bør være en del av en nasjonal, felles og høytilgjengelig nettinfrastruktur. Man kan oppnå vesentlige effektivitets og kostnadsbesparelser om dette nasjonale, sikre nettet deles mellom flere offentlige etater som f.eks. helse, politi, NAV, skatt m.fl Dette vil være et stort løft for det offentlige Norge, for alle innbyggere og føre til at den nye regjeringen virkelig setter et markert fotavtrykk innen både helse og hele offentlig sektor.

 

 

hp-helse_0010_G8434032022008_JPGHighres_300dpi_100pct.jpg

 

I Norge er det17000 aktører innen helsesektoren med varierende grad av modenhet.  Vi trenger en Chief Inforation Officer for helsesektoren - Denne rollen skal ha en sentral koordinering- og bestiller-rolle der oppgaven er å finne bedre måter å utnytte IKT til å understøtte de kliniske prosessene, sikre effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene og effektiv bruk av ressursene.

Vi mener det bør være et krav til Foretaksledere å ha en basis IKT kompetanse. Det betyr grunnleggende forståelse for hvilke muligheter IKT kan gi innen egen virksomhet

 

Gjennom disse ovenfornevnte roller bør sektoren legge press på leverandørene og kreve at de støtter nasjonale definerte standarder som muliggjør grunnleggende interoperabilitet mellom administrative applikasjoner og systemer. Vi må skille mellom basis administrative applikasjoner og pasientnære spesialistapplikasjoner. Pasiemtnære spesialistapplikasjoner vil i minde grad kreve bred interoperabilitet. 

 

Regionene er kommet langt med regionale løsninger som bør videreføres (vi må beholde regionale driftsorganisasjoner uavhengig av om de regionale helseforetakene nedlegges) samtidig som man utvikler kryssregionale samarbeid og nasjonale standarder. Her kan et utvidet mandat for NHN være et viktig virkemiddel i tillegg til etableringen av HF’et, Nasjonal IKT.

 

De regionale driftsorganisasjonene skal være aktive bidragsytere til etablering av nasjonale standarder og være lojale til implementering av definerte nasjonale standarder (p.t. definert av Nasjonal IKT HF).

 

Alle aktører i sektoren må bruke leverandørene som en partner/ressurs for å sikre gevinst og redusere risiko på store og komplekse prosjekt gjennom langsiktige partnerskap, Offentlig-Private-Avtaler og gjensidig forpliktende samarbeid.

 

 

hp-helse_0001_CT_VILLAGEDOCTOR_0318.jpg

 

Informasjonsbehovet er prekært og sterkt underkommunisert.

Hjerte, kreft og sykehusopphold er de 3 største dødsårsakene i Norge. Pasientskader under sykehusopphold skyldes ofte feil, mangelfull eller manglende informasjon til behandlende personell.

 

Information Management er IT sitt hovedbidrag inn mot de kliniske miljøene for å styrke effektivet, kvalitet og pasientsikkerhet:

«Rett informasjon, til rett person, til rett tid, levert på en sikker måte» er vårt mantra.

 

Big Data / Analytics er et viktig verktøy for å tilgjengeliggjøre strukturerte og ustrukturerte data. Autonomy er et av flere verktøy som kan søke og hente data fra ulike kilder som journaler, scannede publikasjoner, fritekst fra ulike kilder, tale, bilder og til og med video. Dette kan muliggjøre og styrke informasjonstilgangen som er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert medisin – Evidence based medicine.

 

Vi mener at regjeringen bør tilgjengeligjøre anonymiserte data til forskningsmiljøer og andre interessenter som utvikler applikasjoner og verktøy til behandlende personell og til innbyggerne i Norge som et viktig verktøy i forebyggende helsearbeid. Dette et viktig virkemiddel for å proaktivt styrke folks helse og dermed redusere pasientstrømmene til sykehus.

 

 

hp-helse_0004_42-31853225.jpg 

 

Pasientene er en stor uutnyttet ressurs 

Sterke pasientorganisasjoner vil i fremtiden leve i symbiose med det offentlige helsevesen.

 

Vi må blant annet tilgjengelig gjøre verktøy som sensorteknologi (også invasive sensorer) for å gjøre pasientene bedre skikket til enkel diagnostisering uten kontakt med helsevesenet.

Selvbetjeningsportaler og erfaringsutveksling innen pasientgrupper vil også være gode tiltak for å avlaste primærhelsetjenesten.

 

Regjeringen må oppfordre sektoren til mer selvbetjening  som bedrifter og andre offentlige institusjoner har implementert for svært mange år siden.– det er svært kritikkverdig og uansvarlig at pasienter må ivareta alle fakta (ofte på papir) om seg selv og sitt livsløp innen helsevesenet. 

 

 

hp-helse_0009_VQ7E6067.jpg

 

For å oppnå effektivitetsgevinster som nevnt i dette innlegget er det avgjørende at

regjeringen viderefører arbeidet med ny helseregisterlov som ble sendt til høring på Stortinget juni 2013. Denne loven muliggjør pasientdatatilgjengelighet som er nødvendig for gode og efektive pasientforløp der informasjon til enhver tid er tilgjengelig for pasienten og det behandlende personell.

 

Vi går en spennende tid i møte der man kan hente ut store effektivitetsgevinster i helsesektoren ved effektiv bruk av IT som man har gjort innen andre industrier de siste tiår og vi er sikre på at offentlige og private aktører klarer dette løftet gjennom langsiktige partnerskap, Offentlig-Private-Avtaler og gjensidig forpliktende samarbeid!

 

 

 

sigurd_alfsen.jpg

 

Skrevet av Sigurd Alfsen,Salgsansvarlig Helse,  Hewlett Packard Norge AS

Publisert av Henriette Ask, Hewlett Packard Norge AS

Merkelapper: Perspektiv
Legg igjen en kommentar

Vi oppfordrer deg til å dele dine kommentarer på dette innlegget. Kommentarer blir overvåket
og publisert så raskt som mulig i vanlig arbeidstid.

For å sikre at din kommentar blir publisert, så må du følge HPs standard retningslinjer.
Våre ambisjonene er å besvare alle kommentarer innen 24 timer, men ved helger, ferier og
helligdager kan det gå inntil 48 timer. Supportspørsmål besvares ikke; følg henvisningene på
http://www8.hp.com/no/no/contact-hp/contact.html.

Pass på at du velger et unikt navn. Du kan ikke benytte et navn som allerede er i bruk.
Pass på at du velger en unik e-postadresse. Du kan ikke benytte en adresse som allerede er i bruk.
Skriv inn tegnene du ser på bildet over.Skriv inn ordene du hører.
Søk
About the Author


Følg oss
Avstemninger
Hvem er du?

Vi ønsker å vite hvem våre lesere er og ber deg vennlig om å klikke på det alternativet som passer:

The opinions expressed above are the personal opinions of the authors, not of HP. By using this site, you accept the Terms of Use and Rules of Participation